Transport Sanitarny w POZ - tel. 77 436 25 25 / 77 436 30 06

Udzielanie świadczeń transportu sanitarnego polega na zapewnieniu pacjentom, ze wskazań medycznych przewozu środkiem transportu sanitarnego drogowego /ambulansem/ na leczenie bądź konsultacje.

Transport odbywa się na zasadach przewidzianych w:

  1. art.. 41 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210);
  2. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004 roku w sprawie wykazu grup jednostek chorobowych, stopni niepełnosprawności oraz wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w kosztach przejazdu środkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 275) z późniejszymi zmianami;
  3. Załączniku do zarządzenia nr 26/2008/DSOZ z dnia 9 maja 2008 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (tekst jednolity zarządzenia nr 69/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 września 2007 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna).

Zasady zgłoszenia transportu sanitarnego w POZ:

  1. Lekarz POZ wydaje skierowanie pacjentowi (z określeniem stopnia niepełnosprawności);
  2. Informację o zgłoszeniu transportu w celu umówienia terminu należy zgłosić w rejestracji Przychodni

Zasady rozliczania transportu:

BEZPŁATNIE:
- na podstawie zlecenia lekarza POZ w przypadku gdy u świadczeniobiorcy występuje dysfunkcja narządu ruchu uniemożliwiająca korzystanie ze środków transportu publicznego w celu odbycia leczenia;

CZĘŚCIOWO ODPŁATNIE:
- na podstawie zlecenia lekarza POZ w sytuacji niewymagającej konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia, zgodnie z przepisami prawa:
- niesprawność II stopnia - do której zalicza się osobę zdolną do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymagającą przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- II stopień niesprawności – udział własny ubezpieczonego w kosztach przewozu środkiem transportu sanitarnego wynosi 60 %.

ODPŁATNIE:
- I stopień niesprawności – udział własny ubezpieczonego w kosztach przewozu środkiem transportu sanitarnego wynosi 100%;
- niesprawność I stopnia – do której zalicza się osobę zdolną do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby i zdolną do korzystania ze środków transportu publicznego.

 43

Dane kontaktowe

Przychodnia Lekarska
48-200 Prudnik ul. Kościuszki 15
77 436 25 25
 
Poradnia Medycyny Rodzinnej
48-200 Prudnik ul. Koziołka 9
77 436 12 00
 
Poradnia Medycyny Rodzinnej
48-200 Szybowice 297
77 436 67 28

Galeria zdjęć