Informacje dotyczące warunków przyjęcia pacjentów zagranicznych i nieubezpieczonych obywateli polskich

I. Pacjenci ubezpieczeni w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu podlegający przepisom o koordynacji przebywające na terenie RP.

Są to pacjenci podlegający obowiązkowemu publicznemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Podstawą do udzielenia bezpłatnych świadczeń zdrowotnych są następujące dokumenty:

  1. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (karta EKUZ lub certyfikat ją zastępujący). W czasie pobytu w Polsce, obcokrajowiec legitymujący się EKUZ lub certyfikatem ją zastępującym, ma prawo do świadczeń zdrowotnych, które są niezbędne z medycznego punktu widzenia. Ich celem jest umożliwienie kontynuowania pobytu tak, by chory nie musiał w celu leczenia wracać do macierzystego kraju. Zakres tych niezbędnych świadczeń każdorazowo ustala lekarz.
  2. Poświadczenie wydane przez NFZ – w przypadku zamieszkiwania na terenie RP.

Osoba ubezpieczona w jednym z państw UE zgłaszając się do Przychodni powinna okazać jeden z w/w dokumentów oraz dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport).

II. Pacjenci nieubezpieczeni mogą skorzystać z usług medycznych odpłatnie – wg cennika usług medycznych Przychodni Lekarskiej „MEDICUS” w Prudniku.

Dane kontaktowe

Przychodnia Lekarska
48-200 Prudnik ul. Kościuszki 15
77 436 25 25
 
Poradnia Medycyny Rodzinnej
48-200 Prudnik ul. Koziołka 9
77 436 12 00
 
Poradnia Medycyny Rodzinnej
48-200 Szybowice 297
77 436 67 28

Galeria zdjęć